top of page
2.jpg

 Completed

         on site

줄포면 도시재생 거점공간 스튜디오, 2023

in progress

줄포면 도시재생 저온저장고 리모델링, 2023

잠비아 마유콰유콰 난민캠프, 2023

2nd prize

송지호 방문자센터, 2022

2nd prize

새원 복합커뮤니티센터, 2022

3rd prize

청주 청소년문화의 집, 2021

2nd prize

3rd prize

구미 도시재생센터, 2021

리앤업사이클링 플라자, 2020

bottom of page